MySQL

バックアップ:

$ mysqldump -u root -x --all-databases > dump.sql
$ mysqldump -u root データベース名 > dump.sql

リストア:

$ mysql -u root -p < dump.sql
$ mysql -u root データベース名 < dump.sql

トップ   編集 凍結解除 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2013-03-05 (火) 20:08:56 (2712d)